Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dostęp do informacji publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. 2014 poz. 782)

W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, do udostępniania informacji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest Dyrektor ZS.

Zgodnie z art. 10 w/w. ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz  o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna a rezygnuje z przysługującego mu prawa.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie powiadamia się wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie i formie, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji
w sposobie i formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Dyrektor ZS ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Dyrektor ZS, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie
z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do:

 1. uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej, w takim zakresie, w jakim jest to istotne dla interesu publicznego;
 2. informacji o statusie prawnym lub formie prawnej;
 3. informacji o przedmiocie działalności i kompetencjach organów;
 4. informacji o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach;
 5. informacje o majątku, którym dysponuje jednostka oświatowa;
 6. informacje o zasadach i trybie działania organów.

Nie udziela się dostępu do:

 1. informacji chronionych ze względu na prywatność osoby fizycznej;
 2. informacji niejawnych;
 3. informacji chronionych ze względu na tajemnicę jednostki;
 4. informacji zawierających dane osobowe, chyba, że po uprzednim zanonimizowaniu;
 5. informacji stanowiących tajemnicę skarbową;
 6. informacji stanowiących tajemnicę statystyczną.

Osoby zainteresowane mogą sporządzać notatki, odpisy, wyciągi lub je kopiować. Kopiowanie dokumentów odbywa się na koszt zainteresowanego. Realizacja tych uprawnień może się odbywać wyłącznie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach, w obecności pracownika Szkoły.