Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sekretariat czynny:

 • wtorek - piątek w godz 700 - 1500
 • poniedziałek - prace wewnętrzne
 • przerwa 12.00 - 12.15

tel./fax: 77 4844997

e-mail: 

Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna skrzynka podawcza ZS


Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 1. Tryb składania skarg oraz tryb postępowania w przypadku naruszenia praw ucznia (słuchacza) określa Statut ZS.
 2. Organizacja przyjmowania skarg i wniosków w Szkole:
  1. W Szkole wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez Dyrektora,
  2. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski w poniedziałki od 14.30 do 15.30 oraz w środy od 14.30 do 15.30.
  3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefaksem, pocztą elektroniczną, a także ustnie do protokołu,
 3. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Pracownik Szkoły, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją niezwłocznie Dyrektorowi.
 5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie, jak skargi i wnioski osób fizycznych i prawnych.
 6. Sekretariat Szkoły prowadzi rejestr skarg i wniosków.
 7. Rejestr skarg uwzględnia następujące rubryki:
  • liczba porządkowa,
  • data wpływu skargi/wniosku,
  • data rejestrowania skargi/wniosku,
  • adres osoby lub instytucji wnoszącej skargę/wniosek,
  • informacja na temat, czego dotyczy skarga/wniosek,
  • termin załatwienia skargi/wniosku,
  • imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku,
  • data załatwienia,
  • krótka informacja o sposobie załatwiania sprawy.
 8. Do rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości Szkoły.
 9. Kwalifikowanie spraw jako skargi lub wniosku dokonuje Dyrektor.
 10. Każda sprawa zakwalifikowana przez Dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru skarg i wniosków.
 11. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, Dyrektor wzywa wnoszącego o wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 12. Skargi/wnioski, które nie należą do kompetencji Szkoły, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać do właściwego organu, zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego albo zwrócić mu sprawę wskazując właściwy organ.
 13. Skargi/wnioski, które dotyczą kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, należy zarejestrować a następnie pismem przewodnim przesłać właściwym organom zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego.
 14. Skargi/wnioski rozpatruje Dyrektor lub osoba przez niego upoważniona;
 15. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następują dokumentację:
  1. Oryginał skargi/wniosku,
  2. Notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  3. Materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku,
  4. Odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. Inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.
 16. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  1. Oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  2. Wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3. Imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.
 17. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w sekretariacie Szkoły.

Elektroniczna skrzynka podawcza Zespołu Szkół

Sposób załatwiania sprawy:
Zgodnie z przepisami prawa 1 maja 2008 r. organy władzy publicznej zobowiązane są do przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). ePUAP - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) umożliwia instytucjom publicznym spełnienie tego wymogu poprzez udostępnienie infrastruktury usług pozwalających na założenie skrzynki podawczej.
Dysponentem sytemu ePUAP jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

 • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP 
 • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów. 

Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone