Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport dostępności

Raport dostępności

PDFRaport z-D Zespół Szkół Zdzieszowice.pdf (7,21MB)
PDFRaport z-D CKU Zdzieszowice.pdf (6,16MB)
PDFRaport z-D L.O. dla Dorosłych Zdzieszowice.pdf (6,17MB)
PDFRaport z-D Szkoła Policealna Zdzieszowice.pdf (6,16MB)
PDFRaport z-D Technikum Zdzieszowice.pdf (6,15MB)
PDFRaport z-D Branżowa Szkoła I st. Zdzieszowice.pdf (6,16MB)
 

Deklaracja dostępności

Strona internetowa została zaprojektowana tak, aby byładostępna dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zespół Szkół w Zdzieszowicachzobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs.zdzieszowice.pl.

Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Zespołu Szkół w Zdzieszowicach jest częściowo zgodnaz ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Brak dostępności mediów zmiennych w czasie
  • Brak dostępności z klawiatury

Strona internetowa jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • zmiana wielkości czcionki
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarek

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jędrzej Kopecki, adres poczty elektronicznej: jkopecki@zs.zdzieszowice.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na nr telefonu 77 4844997. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregoś z jej elementów. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o które treści na stronie internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Osoba żądająca zgłaszająca potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół zrealizuje żądanie niezwłocznie , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenie żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zespół Szkół niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkółmoże zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Zespół Szkół odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępne jest wejście główne od strony ulicy Góry św. Anny. Wejście jest zrównane z poziomem przyległego terenu, nie jest zabezpieczone bramkami. Drzwi zewnętrzne są odpowiedniej szerokości, zapewniają swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Z budynkiem szkoły połączona jest łącznikiem sala gimnastyczna. Wejście dla osób na wózkach, do sali gimnastycznej, możliwe jest tylko przez łącznik. Sekretariat, gabinet dyrektora, korytarz na parterze znajduje się na poziomie terenu i pomieszczenia te są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma wind, nie są dostępne wyższe piętra budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych dostępna jest na parterze budynku szkolnego i w sali gimnastycznej. W obiekcie brak pochylni, platform, nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Szkoła nie posiada parkingu. Istnieje możliwość parkowania samochodu przez osobę niepełnosprawną na placu szkolnym, przed wejściem do budynku szkoły.

Do budynku może wejść osoba z psem asystującym. Na korytarzach znajdują się oznaczenia i plany ewakuacyjne. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.